fbpx

Trött på att det är fullt med pollen på din bil? Boka en Minirekond hos dig idag!

Trött på att det är fullt med pollen på din bil? Boka en Minirekond hos dig idag!

Integritetspolicy

Allmänt om vår behandling av personuppgifter

Carmee värnar om din personliga integritet. Vi är därför så transparenta som möjligt

med vår hantering av personuppgifter och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd.

Alla personuppgifter som vi samlar in och lagrar hanteras i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. 

Vi behandlar inte mer personuppgifter om dig än vad som är nödvändigt.

Om det skulle inträffa en personuppgiftsincident kommer vi så fort som möjligt informera dig om det finns en hög risk för din personliga integritet.

För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter förklarar vi i denna

integritetspolicy mer utförligt hur dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter och hur du kan använda dig av dina rättigheter. Vi redogör för varifrån dina uppgifter samlas in, vilka vi kan komma att dela uppgifter med samt vilka personuppgifter som behandlas och varför vi behandlar dem.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för denna hemsida (carmee.se) och för insamling av personuppgifter är:

Carmee AB (hädanefter benämnt “Carmee”)

559318-1646

Sågvägen 31, 184 40 Åkersberga

 

Om du har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

 

Denna integritetspolicy är tillämplig på personuppgiftsbehandling rörande kunder eller potentiella kunder.

Personuppgifter som behandlas

Carmee kommer behandla personuppgifter som inhämtas från dig direkt i anslutning till din bokning på vår hemsida samt per telefon och mail via vår support. Personuppgifter som Carmee inhämtar från dig eller genererar inkluderar:

 • Namn: för- och efternamn
 • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress och telefonnummer

 • Personnummer

 • Fordonsinformation: bilder, registreringsnummer, färg, miltal, däckinformation, märke och modell

 • Bokningsinformation: bokningshistorik, betalbelopp, betalsätt, datum och information om utförd tjänst.
 • IP-adress

 • Användargenererad information: besöks- och klickhistorik utifrån användning av Carmees hemsidor.

 

Hur och varför dina personuppgifter behandlas

För att personuppgiftsbehandling ska vara laglig enligt GDPR krävs det finns ett ändamål och en rättslig grund. 

De personuppgifter vi samlar in om dig används för nedan beskrivna ändamål och rättslig grund:

 

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

För att erbjuda dig korrekta priser på våra tjänster

Fordonsinfo

Berättigat intresse

Tre år efter senaste genomförda bokning

För att hantera dina bokningar

Namn, kontaktuppgifter, personnummer, fordonsinfo och betalningsgodkännande

Fullgörande av avtal

Tre år efter senaste genomförda bokning

För att hantera supportärenden

Namn, kontaktuppgifter, fordonsinfo, korrespondens med kund och uppgifter om ärendet

Berättigat intresse

Tre år efter senaste genomförda bokning

För att marknadsföra våra tjänster

Namn, kontaktuppgifter, information om tidigare bokningar och fordonsinfo

Berättigat intresse

Tre år efter senaste genomförda bokning

Skydd av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas som konfidentiell information och vi vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerhetsställa att sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter skyddas. Vi ser även till att uppdatera våra säkerhetsrutiner och system kontinuerligt för att skydda dina personuppgifter.

 

Mottagare av personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi i de fall det är nödvändigt dina

personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. För att säkerhetsställa att behandlingen av personuppgifter sker på ett säkert och korrekt sätt har vi skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden. 

Vi använder personuppgiftsbiträden som hjälper oss med IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar) samt marknadsföring (sociala media, print och distribution).

 

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Carmee kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Läs mer om lagringsperiod för specifik kategori av personuppgifter under rubriken “Hur och varför dina personuppgifter behandlas”.

 

Dina rättigheter

Du har ett flertal rättigheter enligt dataskyddsförordningen gällande behandlingen av dina personuppgifter:

 

Tillgång

Du har rätt att utan kostnad begära registerutdrag angående personuppgiftsbehandlingen som Carmee utför angående dig. Du har även rätt att få tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. 

 

Rättelse

Skulle du anse att någon av de personuppgifterna som Carmee har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

 

Återkalla ett lämnat samtycke

Du har rätt att återkalla det samtycke du givit till Carmee. När du återkallar ditt samtycke kommer behandlingen som samtycket avsåg att upphöra och de personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas. Detta under förutsättningen att de inte behövs för annat ändamål som Carmee har rätt att behandla dina personuppgifter för.

 

Radering (rätten att bli glömd)

Carmee kommer radera dina personuppgifter efter de lagringstider som återfinns under rubrik “Hur och varför dina personuppgifter behandlas” och på ett sätt som följer tillämplig lagstiftning. Du har rätt att kräva radering av dina personuppgifter om behandling av dessa inte längre anses nödvändig eller om dessa anses felaktiga. Viktigt att notera att Carmee har rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

 

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall:

 • Riktigheten av personuppgifterna ifrågasätts.

 • Personuppgiftsbehandlingen är otillåten och istället för radering väljer du begränsning av personuppgifter.

 • Personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen som de tidigare behandlats för. 

 • Invändning mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

 • Begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt utan ditt samtycke inte längre behandlas av Carmee.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt till överföring av person­uppgifterna direkt från företaget till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

 

Cookies

Carmee använder cookies på vår hemsida https://carmee.se/////// för att säkerställa webbplatsens tekniska funktion, för att övervaka användningen av webbplatsen och för att rikta reklam. Carmee använder tredjeparts-cookies från Trustpilot.

 

Vad är cookies?

En cookie är en liten datafil som överförs från din webbläsare och sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

 

Vad använder ni cookies till?

Carmee använder de cookies som krävs för att säkerställa en effektiv funktion av webbplatsen. Vi använder även cookies för att övervaka hur webbplatsen används vilket medför att vi kan analysera och utveckla vår affärsverksamhet. Dessutom riktar vi vår annonsering utifrån hur vår webbplats används genom att använda reklamfunktionerna i Google Analytics och Googles reklamtjänster.

 

Neka och radera cookies
Du har alltid möjligheten att neka cookies på din dator, surfplatta eller telefon genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Hur du hittar dessa inställningar beror på vilken webbläsare du använder. För att hitta instruktioner kring hur du nekar cookies eller raderar dessa på din dator ber vi dig besöka din webbläsares hjälpsida. 

Om du ändrar inställningarna, ska du vara uppmärksam på att din användning av webbplatsen kan komma att begränsas. Detta då det finns funktioner och tjänster som du inte kan använda, eftersom de förutsätter att hemsidan kan komma ihåg de val du gör.

 

Plug-ins till sociala medier

För hemsidan https://carmee.se/////// nyttjas trepartsinnehåll (även kallade plug-ins). Exempel på dessa är Youtube-filmer och sociala medie-posts.

 

Ändringar

Denna policy kan komma att ändras då ändringar görs i våra tjänster eller i regelverket om dataskydd. Innan en ändring görs i integritetspolicyn kommer Carmee att underrätta dig med rimligt varsel. Godtar du inte ändringarna har du rätt att avsluta avtalet med Carmee innan ändringen av integritetspolicyn träder i kraft. Senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid att hitta på vår hemsida https://carmee.se///////.

 

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-12-20

© 2023 Carmee AB

Kontakt

Kontakt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på valfri tjänst!

[bookly-form]