fbpx

Trött på att det är fullt med pollen på din bil? Boka en Minirekond hos dig idag!

Trött på att det är fullt med pollen på din bil? Boka en Minirekond hos dig idag!

Allmänna villkor

Allmänt om våra allmänna villkor
Genom att boka någon av de bilvårdstjänster som tillhandahålls av Carmee AB (“Carmee”) accepterar du (“Dig eller Du”) dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”). Syftet med villkoren är att reglera de tjänster (“Tjänster”) som tillhandahålls av Carmee.

Vänligen läs de Allmänna villkoren (“Allmänna villkor”) noggrant innan du bokar någon av Carmees tjänster. Om du inte accepterar de Allmänna villkoren, vänligen avstå från att använda Carmees tjänster. En mer detaljerad beskrivning av Carmees tjänster finns tillgänglig på vår hemsida https://carmee.se///////. 

 

Om du använder Carmees tjänster genom en företagskund (“Företagskund”) gäller även de Allmänna villkoren för den Företagskund som har gett dig tillgång till Carmees tjänster. Om de Allmänna villkoren avviker från de villkor som återfinns i underhållsavtal med Företagskunden, ska villkoren i underhållsavtalet äga företräde.

 

Ingående av avtal

Avtal ingås när Du bokat någon av Carmees bilvårdstjänster och erhållit en skriftlig orderbekräftelse från Carmee. För Företagskunder sluts avtal när båda parter signerat ett underhållsavtal. För avtalet gäller bestämmelserna i bokningsbekräftelsen/underhållsavtalet och dessa Allmänna Villkor.

 

Dina skyldigheter vid nyttjande av Tjänster

Du måste vara minst 18 år gammal samt stå som ägare/inneha nyttjanderättsavtal för det fordon du nyttjar Carmees tjänster för. Om du bokar Tjänst åt någon annans fordon står du som ansvarig för eventuella skador som kan uppstå.

 

Tid för utförande av Tjänst

Tid för utförande av Tjänst är bindande endast efter en skriftlig bekräftelse från Carmee och endast om Du i god tid har lämnat Carmee allt underlag och all annan information som krävs för utförande av Tjänsten samt vidtagit eventuella för Tjänsten nödvändiga åtgärder. Carmee har rätten att fritt ändra tid för utförande av Tjänst men ska då alltid underrätta Dig om ny föreslagen tid. Om det inte har funnits möjlighet att utföra Tjänst en månad efter den ursprungliga tiden Tjänsten bokades till har Du rätt att häva avtalet.

 

Priser och betalningsvillkor

Priser följer den prislista som gäller vid bokning av Tjänsten hos Carmee.

Betalning av Carmees Tjänster genomförs efter utförd Tjänst med konto-, kreditkort eller Swish. Vi accepterar inte kontant betalning.

 

Avtalstid och uppsägning

De Allmänna villkoren utgör ett bindande avtal mellan Carmee och Dig så länge Du använder Carmees tjänster eller tills dess att Carmee meddelar Dig annat.

 

Tjänstens resultat och rättigheter vid fel

Efter utförd Tjänst ska Du genast undersöka fordonet i samband med överlämnandet av dina fordonets nycklar. Om Du godkänner fordonet utan invändningar anses Du ha godkänt Tjänsten beträffande synliga fel och ha medgett att fordonet inte har några nya skador. Du kan därefter inte göra gällande några krav på grund av synliga fel eller skador på fordonet. Fel som inte har gått att upptäcka när fordonet hämtades ut måste reklameras till Carmee inom sju dagar från det att felet uppmärksammades. Reklamationer av fel ska göras till Carmees kundtjänst via mejl på i[email protected] eller via telefon på +46 77-223 23 20.

 

Carmees skyldigheter omfattar inte fel som Du själv orsakat genom ex. olämplig eller felaktig användning. Skyldigheterna omfattar heller inte fel som uppstått genom naturligt slitage eller annan yttre påverkan.

 

Rekondtjänster
Carmee har rätten att ta ut en extra kostnad för fordon som Carmee anser som extra smutsiga och som inte valt till detta som tilläggstjänst till sin bokning. Den extra kostnaden presenteras efter att Carmees Bilvårdsspecialist anlänt till platsen där fordonet ska rekondas och innan specialisten har påbörjat rekonden av fordonet. Godkänner Du inte den extra kostnaden hävs avtalet och ingen rekond utförs på ditt fordon.

Carmee kan inte garantera att all smuts och fläckar på din bil kommer att försvinna efter vald rekond. Detta gäller speciellt för äldre bilar (oftast +10 år gamla) och bilar som inte tvättats på flera år. Djurhår, barr och annan smuts som kan tränga sig in djupt i golvmattorna tas bort i största möjliga mån inom den förväntade tidsåtgången för den typ av tjänst Du bokat.

Ligger det kvar saker i ditt fordon kommer Carmees bilvårdsspecialist inte att rengöra de ytor där sakerna befinner sig. Handskfack och ev. fack med lock i mittkonsolen rengörs aldrig då det oftast ligger personliga och små saker här.

Ligger det kvar saker i ditt fordon kommer Carmees bilvårdsspecialist inte att rengöra de ytor där sakerna befinner sig. Handskfack och ev. fack med lock i mittkonsolen rengörs aldrig då det oftast ligger personliga och små saker här.

Ligger flera mattor i ditt fordon rengör Carmee endast det översta lagret av mattor. Carmee rengör också endast ett set av mattor per fordon. För ytterligare set av mattor att rengöra tar Carmee ut en avgift om 399 kr. 

Har din bil en takbox ombeds Du att ta bort denna innan rekonden. Är takboxen inte borttagen kommer bilvårdsspecialisten inte kunna tvätta på taket under takboxen.

Vid bokning av ett Minirekonds-abonnemang binder du upp dig att utföra minst två av de kommande rekonderna. Skulle det uppstå faktorer som gör att du inte kan genomföra minst tre rekonder kommer Carmee att debitera dig för tre rekonder oavsett.

Du har rätt att boka om en framtida abonnemangsrekond men det måste göras med minst en veckas förväg och det nya rekond-tillfället ska vara max två veckor före den ursprungliga tiden eller max två veckor efter.

Däckhotell och däckbyte
Period för byte till sommardäck är 10 mars – 10 maj. Period för byte till vinterdäck är 10 oktober – 10 december.

Carmee åtar sig att förvara dina hjul från inlämning fram till och med nästkommande period för byte (”Förvaringsperioden”).

Under Förvaringsperioden säkerställer Carmee att dina hjul förvaras tryggt och försäkrat.

Under Förvaringsperioden tvättas dina hjul och mönsterdjup och skick kontrolleras. Skulle dina hjul ha brister kommer du informeras om detta. Är dina däck slitna och behöver bytas kommer Carmee under Förvaringsperioden att kontakta dig med förslag på nya däck.

Du ansvarar för att ha en giltig försäkring som vid stöld/förlust av dina bilhjul på extern förvaring ersätter förlust av dessa.

Carmee ansvarar och förvarar inte låsbultar, extrabultar eller dyl. Det är ditt ansvar att dessa är i funktionellt skick för att Däckbyte ska kunna utföras på din bil. 

Om äganderätten till dina hjul övergår till någon annan ska Du informera Carmee om de ändrade ägarförhållandena och lämna den nya ägarens kontaktuppgifter till Carmee. 

Om Du inte informerar Carmee om ev. förändrade ägandeförhållanden hålls Carmee fri från ansvar för skada som uppkommer som en följd av din brist. 

Vid förändrade ägarförhållanden är Du skyldig att överföra skyldigheterna och rättigheterna i dessa Allmänna villkor till den nya ägaren till hjulen.

Uthämtning av hjul görs kostnadsfritt under perioderna för däckbyte som är specificerade enligt ovan.

Om Du vill hämta ut dina hjul utanför dessa två tidsperioder tar Carmee ut en avgift om 499 kr för detta.

Hämtas hjulen inte ut inom Förvaringsperioden har Carmee rätt att i enlighet med Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats sälja eller på annat sätt göra sig av med dina hjul.

Carmee ansvarar inte för skador som orsakats på din bil efter att Däckbyte utförts på din bil pga. att Du inte efterdragit dina hjulbultar enligt direktiv från Carmee (bultarna ska efterdras efter 10 mils körning).

Ansvar och skadestånd
Carmee ansvarar endast för förutsägbar skada som Carmee orsakat genom vårdslöshet. 

Vid inbrott under tiden Tjänst utförs på fordonet ansvarar Carmee inte för eventuella skador som uppkommer på fordonet.

Carmee ansvarar inte i något fall för lösa saker som kvarlämnats i fordonet såvida inte dessa enligt överenskommelse överlämnats för förvaring. 

 

Vid utförande av Tjänst kommer Carmee att behöva flytta på det fordon tjänsten ska utföras på. Vid en eventuell flytt av fordon som tjänst ska utföras på står Du som ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på fordonet. Vid en skada står Carmee för kostnaden av självrisken men det är Du som måste rapportera in skadan till ditt försäkringsbolag.

Om Du lämnat in din bil själv på Carmees bilvårdslokal och du inte är tillbaka på avtalad tid för att hämta din bil kommer någon av Carmees Bilvårdsspecialister att parkera denna på gatan i nära anslutning till lokalen. Carmee ansvarar inte för ev. parkeringsböter som Du får pga. detta.

Fotografering av fordon
Carmee kommer innan och efter utförd tjänst att fotografera ditt fordon och dessa bilder kommer användas både för internt och externt bruk. För de bilder som kommer användas för externt bruk såsom exempelvis i sociala medier kommer aldrig registreringsnumret på fordonet vara synligt.

Force majeure

Om Carmee förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständigheter Carmee inte rimligen råder över såsom extremt väder, minusgrader, eldsvåda, arbetskonflikt, myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för utförande av Tjänsten och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om det inte är möjligt att bedöma hur länge förseningen kommer att pågå eller om den pågått längre än en månad, har kunden rätt att häva avtalet.

 

Integritet

Carmee behandlar Din personliga data i enlighet med Carmees integritetspolicy, vilken är tillgänglig på https://carmee.se///////integritetspolicy/

 

Kontakt

Carmee kan kontaktas via mail på [email protected], via telefon på 010 641 00 80, eller genom vanlig post till Carmee AB, Sågvägen 31, 184 40 Åkersberga..

 

Tvist och gällande lag

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Varje tvist som uppstår av eller som kan hänföras till detta Avtal eller ett brott mot Avtalet eller dess innehåll ska vara underkastad och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Sverige.

 

En tvist som är hänförlig detta Avtal kan avgöras av en allmän domstol i Sverige inom vars domsaga antingen Carmee har sitt säte eller där du har din hemvist.

 

Avtalets fullständighet och ändringar

Detta Avtal utgör den fullständiga, slutgiltiga och exklusiva enhetliga regleringen av rättsförhållandet mellan parterna hänförligt till dess sakinnehåll. Detta Avtal ersätter alla andra tidigare avtal, skriftliga eller muntliga, hänförliga till dess sakinnehåll.

 

Carmee kan ändra detta Avtal när som helst. Om så sker kommer Du att underrättas via mail. Ändringarna anses vara accepterade av Dig om Du inte invänder inom en månad från det att Du underrättats om ändringarna. Carmee ska uttryckligen informera Dig om innebörden av att inte framföra en invändning. Ändringarna anses alltid vara accepterade om Du ingår ett avtal för Tjänsterna efter det att de nya villkoren skickats ut. Den nya versionen av Avtalet kommer också att finnas tillgänglig på vår hemsida https://carmee.se///////.


Överlåtelse

Carmee har rätt att utan Ditt medgivande helt eller delvis överlåta alla eller delar av sina rättigheter och åtaganden under dessa Användarvillkor till ett bolag inom samma koncern, en efterträdare eller till en förvärvare av Carmees inkråm relaterat till Carmees tjänster. Du har inte rätt att överlåta några av dina rättigheter eller åtaganden, helt eller delvis, under dessa Allmänna villkor.

 

Ångerrätt
Du har möjlighet att ångra bokning av Tjänst fram till 24 timmar innan bokad Tjänst. 

I de fall ångerrätten utnyttjas, kommer Carmee återbetala det belopp Du har betalat för Tjänsten senast inom 14 dagar från att Carmee blivit underrättad. Carmee kommer använda samma betalningsmetod som Du använde vid bokning av Tjänst. Ombokar/avbokar Du din Tjänst när det är mindre än 24 timmar kvar tar Carmee ut en avgift om 300 kr. Carmee kommer inte ta ut en avgift för ombokningar som behöver göras pga. dåligt väder eller annan anledning av Carmee som medför att Carmee inte kan utföra Tjänst

 

Allmänna villkor uppdaterades senast 2023-12-20

© 2023 Carmee AB

Kontakt

Kontakt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 10% rabatt på valfri tjänst!

[bookly-form]